خانه » شایعات » توهم توطئه چیست؟

توهم توطئه چیست؟

آیا قدرت های پشت پرده ای وجود دارند که عروسک گردان خیمه شب بازی دنیا هستند؟ آیا فراماسون ها تمام امور دنیا را کنترل می‌کنند؟ آیا دلیل زلزله های ایران پروژه هارپ در آلاسکا بوده و توفان های امریکا ریشه در پروژه های مشابه هارپ در روسیه دارد؟ آیا موجوداتی غیرزمینی و غیرانسانی در امور دنیای ما دخالت دارند؟ آیا قدرت‌های بزرگ و مافیای پزشکی مانع رشد و روش‌های درمانی دیگر می‌شوند؟ 


شک، بررسی و تحقیق علمی درباره هر موضوعی برای یافتن پاسخ بهترین روش برای دانستن است، اما باور بدون تحقیق و یا برپایه مستندات مخدوش، ضعیف و بی‌ارزش شما را به توهم توطئه دچار می‌کند.

==تعریف:
تئوری توطئه یعنی باور کردنِ این ذهنیت که دنیای ما را قدرت‌هایی از خارج کنترل و هدایت می‌کنند؛ قدرت‌هایی خارجی که گویی قادرِ مطلق و کاملاً مسلط و واقف به همه امور و جریانات هستند و بازیگران سیاستِ داخلی نیز بسانِ عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی و دست‌آموز به فرمان آن‌ها عمل می‌کنند. آنچه روی می‌دهد نه از روی تصادف و نه بر حسب ابتکار یا اراده مستقل افراد که گویی از قبل پیش‌بینی و طراحی شده است و سرنخ‌های آن به دست قدرت‌های خارجی است. توسل به تئوری توطئه، به معنایِ نداشتن اعتقاد یا باور نکردنِ شکل ظاهری رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم هست یعنی تحولات و وقایعِ سیاسی تنها صورتی ظاهری دارند که دیده می‌شود اما علل و ریشه‌های حقیقی و واقعی در به وجود آمدنِ آن‌ها را نباید در مسائل ظاهری جست، بلکه باید برای یافتنِ علت‌های واقعی که‌‌ همان دست‌های پشت پرده‌اند، کوشید.

اشکالِ افراطی اعتقاد به توطئه‌گری بیگانگان در تحولات دنیا می‌تواند به نوعی بیماری روانی فردی یا جمعی بدل شود. بیماری فردی سوءظن داشتن به همه‌ چیز و همه ‌کس را «پارانویا» و بیماری جمعی را توطئه‌باوری یا توهم توطئه می‌نامند. متوهمانِ توطئه تمام وقایع عمده و سیر حوادث و مشی وقایع تاریخی را به بیگانگانِ قدرتمند و سازمان‌های مخوف اطلاعاتی و امنیتی‌شان نسبت می‌دهند و همه شورش‌ها، جنگ‌ها، فروپاشی دولت‌ها، ترورهای سیاسی، انقلاب‌ها، روی کار آمدن قدرت‌ها، و حتی کمبودِ محصولات کشاورزی، سقوطِ ارزش پول‌ها، قحطی‌ها، بیماری ها و گاه زلزله‌ها و بلایای طبیعی را نیز به اشاره نیروی خارجی و از قبل برنامه‌ریزی شده می‌دانند. به تعبیر پروفسور یرواند آبراهامیان، «این تصویر عاری از هرگونه ابتکاری است. عروسک‌گردانان نه تنها حاکمِ غالب بلکه عقلِ کل و صاحب قدرت مطلق نیز هستند… توطئه همانند پانتومیمِ کودکان، سرگرم‌کننده است، هیچ ابهامی ندارد و شخصیت‌ها را به صورت مطلق، خوب یا شیطانی به تصویر می‌کشد.»

==روش های نظریه پردازان توطئه:
تئوری سازان توطئه با روش های معینی کار میکنند که غالباً با ادعای آنان مبنی بر حقیقت‌یابی هم خوانی ندارد. آنان از منابع گزینش شده ای استفاده می‌کنند که یکسره آنان را تایید کند و دیگر منابع مخالف را کنار نهاده و به آنها برچسب وابستگی به نیروهای پشت پرده میزنند، به منابع غیرعلمی از جمله رمان یا فیلم هایی استناد میکنند که ابداً ارزش علمی و تاریخی ندارد، اما آنها معتقدند که نویسنده یا فیلم ساز در لفافه قصد گفتن چیزی را داشته که در دنیای واقعی امکانش وجود ندارد. برخی نیز به نیروهای ماوراءالطبیعه متوسل می شوند و هر اتفاق ناگوار را ناشی از نفوذ و چیرگی ارواح خبیثه و اجنه می دانند. باورمندان به این روش چنان در نقش خود فرو میروند که کوچکترین حرکت بیرونی را توطئه می پندارند و همه جا نشانه های شیاطین، دشمن، ماسون و فراماسون و اربابان پشت پرده را می بینند. مثلاً متوهمان حاکمیت را از گرفتن یک دزد معمولی یا مجازات یک قاتل فراری عاجز می‌دانند، اما همان افراد معتقدند سیستم حاکم تمام شواهد و مدارک در موضوعی خاص را در تمام دنیا نابود کرده‌است.

==کاربردهای تئوری توطئه:
• مهم ترین کاربرد آن “بلاگردانی” ست. با این روش می توان همه کاسه کوزه ها را بر سر موجود/گروه/افرادی شکست و به راحتی به این نتیجه رسید که شکست و عدم موفقیت نه به دلیل اشتباه و سهل انگاری، بلکه با توطئه و دسیسه دشمن بوده است.
• کاربرد دیگر چیرگی بر شوک های بزرگ اجتماعی ست. در مواردی که توضیح آشکار، طبیعی و قابل فهمی دارند معمولاً روش های راز آلود و مخوف معرفی می‌شود. مثلاً کمتر کسی می‌پذیرد که سونامی ژاپن یک اتفاق معمولی و زلزله در بم یک حادثه طبیعی زمین شناسی ست. بلکه همه جا دست های پنهان دشمنان ملت و فراماسونری را می بینند.
• همچنین کاربری در کشف ناشناخته ها و حل معماهای ذهن به شکلی غیرعلمی از تئوری توطئه بر می آید، موجودات ناشناخته، ماوراءالطبیعه، غیرارگانیک ها، اجنه، موجودات فضایی همه در مجموعه ای قرار می‌گیرند که هر پدیده غیرقابل فهم برای ذهن عامیانه را می‌توان به آنها نسبت داد. وقتی نتوان دلیل علمی “صاعقه” را برای یک عامی توصیف کرد می‌توان به راحتی آن را “سلاح خدایان” نامید.

== تئوری توطئه در ایران:
در تاریخ معصر ایران که سال های متمادی تحت استعمار روس و انگلیس بوده، تجربه سالهای اخیر، و بمباران اطلاعاتی بر مبنای روش “دشمن/ استکبار” این باور را در مردم ایجاد کرده که تاثیری در سرنوشت خود ندارند و همه چیز در جای دیگری تعیین می‌شود. ناصر ایرانی در کتابش با عنوان “ایران در جغرافیای آینده” می نویسد: “ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮیﻫـﺎی ﻗـﺪرتﻫـﺎی ﺑـﺰرگ در اﯾـﺮان ﭼﻨـﺪان رواج داﺷته ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد در ذﻫﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن رﯾﺸﻪ دواﻧـﺪه ﮐـﻪ در ﻫـﺮ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﮐﺎر اﺳﺖ و “ﻧﻈﺮﯾﻪﺗﻮﻃﺌﻪ” ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ از روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن شده است. ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ حداقل اﻧﺪﮐﯽ داﺋﯽ ﺟﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اﺳﺖ!”
دکتر آبراهامیان مورخ و استاد دانشگاه معتقد است: “تئوری توطئه محصول تاریخ ۱۵۰ ساله‌ اخیر ایران است. این تجربه‌ تاریخی که قدرت‌های بزرگ در ایران نفوذ زیادی داشتند و کنترل خیلی چیزها را از پشت صحنه و گاهی هم حتی به‌ صورت علنی در دست داشتند این تأثیر را به جای گذاشته که امروز چنین تصور بشود رویدادهای مهم هم توسط آن دست‌های پنهان کنترل می‌شوند.”

امروزه با فراگیر شدن اینترنت بسط نظریات مبنتی بر تئوری توطئه بسیار سریع تر و وسیع تر شده و حضور و حمایت از نظریه پردازانی بدون ریشه علمی و تحقیقاتی باعث شده تا عرصه تفکر کشور جولانگاه روازاده ها، طاهری‌ها و رائفی‌پورها شود. این روزها تقریباً هیچ چیز تعریف و علت علمی و منطقی نداشته و همه مردم کارشناسانی شده اند که هر پدیده ای را به قدرت لایزال دشمنان/شیاطین مربوط می دانند. گرچه نمی توان تلاش قدرت های سیاسی و مالی را در تغییر شرایط به نفع خودشان انکار کرد اما تصمیمات منطقی و علمی، وقایع طبیعی و جاری و خرد جمعی ست که منجر به تغییرات می گردد. آنچه مسلم است برای امور بسیاری جواب علمی و منطقی وجود دارد که شاید ما آن را ندانیم، اما راه حل آن تحقیق و پژوهش است نه نسبت دادن آن را قدرت‌های ناشناخته و ماوراءالطبیعه.

Be Sociable, Share!

۱۷ دیدگاه

 1. ای خدا پدرت رو بیامرزه…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +13 (from 29 votes)
 2. پیشنهاد میکنم خوانندگان محترم این ویدیو را ملاحضه :
  http://goo.gl/Dr1djK

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 5 votes)
 3. میخواهید بدانید پرچم دار توهم توطیه کیست و چه کسی آن را تولید و از آن بهره برداری میکند:

  کسی که میگوید امنیت ملّی ما به خطر افتاده پس حمله میکنیم به عراق ،افغانستان، پاکستان …

  تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

  متاسفانه متن شما مالامال از برداشت های شخصی است و یکجانبه است حتی آن قسمت هایی که از جاهای دیگر برداشت کرده اید

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 44 votes)
 4. مخالفم…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 25 votes)
 5. سلام.مطلب پخته ای بود اما کاش بیشتر دقت میکردید که توهم عدم توطئه هم به وجود نیاورید.درست است که در قدرت و تاثیر فرماسونری اغراق صورت گرفته اما نباید جوری صحبت کرد که انگار یک گروه معمولی هستند.مگر میتوان از پیام های کابالیستی هالیوود و نقش صهیونیسم در امریکا چشم پوشید.آبلیسک را که عمه ی من جلوی واتیکان نصب نکرده.چطور است که نمیتوان در آمریکا درباره ی هولوکاست حرف زد؟چرا تمام دول آمریکا از اسرائیل حمایت میکنند حال آن که سخت به مقبولیت آمریکا ضربه زده است؟ و هزاران پرسش دیگر…حواستان باشد از آن سوی بام نیفتید. زیر سوال بردن آقای رائفی هم بی انصافی است چرا که خودش پنبه ی شایعه پراکنان و مدعیان بسیاری از جمله عبدالله هاشم و یمانی دروغین و جنگیران را چوب زده و خدمات بسیاری در مهدویت و تفسیر قرآن ارائه داده.شاید جاهایی افراط داشته اما در کل شخص مفیدی است و به گفته ی خودش درآمدی هم از این راه نداشته.
  این بسیار خوب است که با شایعات مبارزه میکنید و من خودم از مشتریان شما هستم اما حواستان باشد توهم عدم توطئه به وجود نیاورید. با سپاس و درود فراوان

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +8 (from 42 votes)
  • توهم عدم چیه دیگه قربونت. مث اینکه بگی توهم عدم وجود پری دریایی به وجود نیاری. توهم توطئه یه خصلت به وجود اومده تو درون اکثر ماهاست که سابقه طولانی هم داره و مستقل از موضوع فراماسونری و غیره است.
   از نتایج عمده اون هم سطحی نگری (کار کار انگلیساست) به مسایل مهم زندگیه که در کنار کم دانشی باعث میشه یکی مثل رائفی پور ده تا موضوع مختلف رو بریزه تو دیگ، هم بزنه و هر جور میخواد به ماهایی بده که هیجان رو دوست داریم.
   شده به عنوان نمونه درمورد “آبلیسک” یه پژوهش از منابع مستقل انجام بدی و نتایجش رو با منویات جناب رائفی پور قیاس کنی؟

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 26 votes)
 6. یکی از نکات جالب در تئوری توطئه ساده‌سازی مفرط هست. قائلین به تئوری توطئه طوری صحبت می‌کنن انگار که بسیار باهوش بوده و به منابع و اطلاعاتی دسترسی دارند که کمتر کسی دسترسی داشته و لذا بسیار نظرات دقیق و شاذی دارند. و این در عین این مسئله است که اتفاقا ایشان بسیار مسئله را ساده می‌کننند و به بسیاری از دینامیک‌ها و پیچیدگی‌ها و جزئیات قضیه نگاهی نمیندازند و خیلی راحت با گفتن «کار کار انگلیسی‌ هاست» و امثال این تیپ تحلیل‌ها قیاقه‌ی حق به جانب و روشنفکرانه‌ای هم میگرن و انتظار تحسین هم دارند…

  در مورد کشور ما این یک درد دیرینه است. مملکت ما به معنای واقعی کلمه دایی جان ناپلئونی است و این به خاطر حقیقت دخالت‌های ریز و درشت قدرت‌های جهانی بوده و توطئه‌هائی که کردند و مستمسکی شده امروز برای ساده‌اندیشی و فکر نکردن و به راحتی فرافکنی فکری کردن

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +7 (from 23 votes)
 7. این همه آسمون ریسمون بافتی ولی یادت رفت بگی که اصلا واقعیت داره یا نه!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 6 votes)
 8. منم ابتدا از هواداران استاد:د رائفی بور بودم اما به راه راست هدایت شدم …
  ولی واقعا چه استدلالی میکنه :د
  مثلا یه بار گفت برج (اسمش یادم نیست) چند متر ارتفاع داره ، اونو به فوت تبدیل کرد ، عدد فراماسونری در اومد گفت این از فراماسونری هست .. واقعا من احمق بودم حرفشو باور میکردم

  دقیقا نمیدونم تو چه مخمصه ای هستم … یه دل میگه فراماسونری و یه قدرت بالا در دنیا وجود داره که همه اتفاقات تقصیر اونه (دید استاد) یه دل دیگه هم میگه واقع بین باش و بی سند باور نکن !!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +12 (from 22 votes)
 9. اینکه چندین سال ما ایرانیا از یه سوراخ گزیده میشیم واسه بدبین بودن کافیه

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 10. واقعا نمیدونم راجبع شر و ور های رافعی پور چی باید بگم آخه مثلا چون سوپر ماریو دستکش سفید داره پس یهودیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  یه دوره ای هم گیر دادن به والت دیزنی که خواهش میکنم یه مطلبی راجبعش بذارید در مورد والت دیزنی زیاده روی کردن
  یه زمانی هم گیر دادن به دلار آمریکا
  نمیدونم فلان صحیونیست هست و فلانی شیطاپرسته
  نمیدونم موسیقی متال موسیقی شیطان هست
  نمیدونم شایعه درست کردن برا مرلین منسون
  بعد هم تفسیر از شرر اعظم شاهین نجفی
  اینقدر گقتن۶۶۶که پدرمون در اومد
  الانم میگن داعش مال آمریکاست حالا اگه آمریکا داعش رو از بین ببره هم باز کم نمیارن
  تا از قرآن صحبت میکنی برات یه تفسیر بی ربط و چرند و پر از مغلطه برات میارن که واقعا بعضی ها رو قانع میکنه…..
  این شر و ور های نمیدونم فراماسونری همش دروغه اصلا رو فراماسونر بعضی ها خیلی روم کردن و شر و ور تحویل مردم دادن
  ولله اگه بخوتم از این مردم بگم که یک کتاب میشه نوشت

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 25 votes)
  • دوست عزیز فرض میکنیم رائفی دروغ میگه مستندهای خارجی از جمله مستند معروف د اریوالز هم دروغه باتمام مستنداتی که داخلش نشون میده؟تمام فیلم هایی که گرفته شده ی دروغ بزرگه؟؟؟

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -2 (from 4 votes)
 11. طبق این جمله از متن: “اشکالِ افراطی اعتقاد به توطئه‌گری بیگانگان در تحولات دنیا می‌تواند به نوعی بیماری روانی فردی یا جمعی بدل شود.” می شه گفت که اعتقاد به وجود دست های پشت پرده رو نمی شه کاملا رد کرد و اگر به صورت افراطی و بیمارگونه در بیاد بهش توهم توطئه گفته می شه.
  اگر با دید متفاوت و فکری باز به حوادث دنیا نگاه کنیم می بینیم که بعضی از این اتهامات رو به سادگی نمی شه رد کرد. مثلا این که رسانه های بزرگ دنیا با اخبار و تحلیل هاشون می تونن به فکر مردم جهت بدن یه حقیقته.
  ای کاش در کنار گفتن مشکلات توهم توطئه کمی هم در مورد این که این موضوعات تا چه حد می تونه واقعی باشه توضیح بدین.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 12. اولا ((توهم ))واژه درستی برای تیتر این موضوع نیست طی دو قرن اخیر توطئه در کل جهان دیده میشه هر کشوری به اقتضای شرایط فرهنگی و منابع طبیعی که داره مورد هدف چند کشور قدرتمند قرار میگیره به زبان ساده بریتانیا به همه کشور های ثروتمند بصورت علنی دست اندازی میکرد ولی الان همون دست اندازی رو بصورت پنهانی با کمک عناصر خائن در کشور مورد نظر که معمولا جهان سومی هستند انجام میده که به قول معروف کسی ام شک نکنه پس برادر من توهم نیست واقعیت کثافت کاری هایی هست که اطرافمون میبینیم عراق افغانستان داعش وغیره یا هر جای دیگه که منافع برای این کشورهای قدرتمند وجود داره چه استراتژیک چه چپاول ثروت های ممالک مختلف هر وقت توضیحی برای دلیل وجود کانالهای بی بی سی به کل زبانهای دنیا داشتید بیایید راجع به بقول خودتون ((توهم توطئه )) بحث کنید.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 13. در برخی از نظرات دیدم به بی سند بودن سخنان رائفی پور اشاره شد در حالی که این سخنان خیلی هم تازه نیست… بعضی ها وقتی میبینند خیلی چیز ها با استدلال استاد به هم ربط پیدا میکنه بی اینکه سخنان استاد رو نقض کنن فقط میگن استاد واقع بین نیست خوب تو برو بگو این حرفی که داره میزنه به این دلیل و این دلیل غلطه … خوب اصلا یکی بگه اگر غلطه چرا پیش بینی سال ۲۰۰۹ هش درست در اومد؟ وقتی این رو به یه نفر گفتم که پیش بینی استاد درست در اومده گفت اینا که قابل پیش بینی بود! واقعیت به نظر من اینکه ما نگاه و تحلیل درستی نداریم و وقتی هم یکی میگه با خودمون میگیم مگه میشه اینطور که کل دنیا دست اوناس و میگیم استاد توهم داره در حالی که تو دلیلی برای غلط بودن اون حرف نداری و اون حرف کاملا با وقایع تطبیق داره البته منم قیول دارم که همه ی سخنان رائفی پور درست نیست البته خودم تا اون جایی که یادم میاد فقط یک مورد شنیدم و یک مورد دیدم ولی احتمال غلط بودن بعضی از حرف هاش هست

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 14. هرکسی که ادعای تاریخی رو مطرح میکنه باید مدرک کاملا دقیق براش داشته باشه این تو فلسفه صدق نمیکنه چون تو به محض شروع یک بحث فلسفلی استدلال میکنی و به نتیجه ای عقلانی میرسی ولی این شامل حال تاریخ میشه چون ما واقعا نمیتونیم بگیم اون زمان چی شده
  بهتره در کنار شرح تاریخ به عقلانی یا غیر عقلانی بودن پدیده ها نیز بپردازیم و قبل از انکه درباره ی یک مکتب یا یک شخص خاص داوری (بر اساس چند نماد وغیره) ابتدا به تببین عقلانی عقاید و طرز فکر او بپردازیم

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

لطفا این معادله را حل کنید! *

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.

theme
?>